MAŽOSIOS AVIACIJOS KLASTERIS

PROJEKTAS “MAŽOSIOS AVIACIJOS KLASTERIO EKSPORTO RINKŲ PLĖTRA IR TARPTAUTIŠKUMO STIPRINIMAS”

Projekto Nr. 02-026-K-0011

 

 

Projekto tikslas: Paskatinti MVĮ, veikiančias kartu kaip Mažosios aviacijos klasteris įsitraukti į  tarptautines tinklų grandines, siekiant rasti savo produkcijai naujas eksporto rinkas.

 

Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos vykdomo projekto įgyvendinimas paremtas klasterio sinergija, užtikrins galimybę klasterio nariams stiprinti esamą poziciją užsienio rinkose bei plėsti pačių pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos eksportą. Projektas skirtas Mažosios aviacijos klasterio, veikiančio Lietuvos vidurio ir vakarų (toliau – VVL) regione, stiprinimui, jo tarptautiškumo, įskaitant narystę tarptautiniuose tinkluose, skatinimui, klasterio bei jo produkcijos žinomumo didinimui, naujų eksporto rinkų paieškai ir jau esamų rinkų plėtrai.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024 m. sausis – 2025 m. gruodis

SMALL AVIATION CLUSTER PROJECT „DEVELOPMENT OF EXPORT MARKETS AND STRENGTHENING OF INTERNATIONALITY OF SMALL AVIATION CLUSTER“

 

Project no. 02-026-K-0011

 

Project goal: To encourage SMEs operating together as a Small Aviation Cluster to join international networks in order to find new export markets for their products.

The implementation of the project carried out by the Vilnius Industry and Business Association is based on cluster synergy, and will ensure the opportunity for cluster members to strengthen their current position in foreign markets and expand the export of self-made products of Lithuanian origin. The project is aimed at strengthening the Small Aviation Cluster operating in the Central and Western Lithuania (hereinafter referred to as VVL) region, promoting its internationality, including membership in international networks, increasing the awareness of the cluster and its production, searching for new export markets and developing existing markets.

 

Project implementation period: 2024 January – 2025 December